O nas

Szanowni Państwo,

Centrum Doradztwa i Szkoleń Prawa Zamówień Publicznych s.c. świadczy wszechstronne i kompleksowe usługi związane z udzielaniem zamówień publicznych na roboty budowlane, a także na dostawy i usługi. Nasza firma zajmuje się zarówno obsługą Zamawiających, jak i obsługą Wykonawców.

Naszą działalność prowadzimy od ponad 12 lat, a wśród klientów mamy Zamawiających, m.in., państwowe i samorządowe jednostki budżetowe z terenu całej Polski na rzecz których m. in. udzielamy konsultacji, delegujemy przedstawicieli do komisji przetargowych, przygotowujemy projekty specyfikacji istotnych warunków zamówienia czy ogłoszeń o zamówieniu oraz Wykonawców, dla których świadczymy usługi doradcze i pomoc prawną w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto posiadamy duże doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z procedurami i przepisami prawa krajowego oraz wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych, udzielamy konsultacji, sporządzamy projekty zastrzeżeń do zaleceń i informacji pokontrolnych a także projekty zastrzeżeń do nakładanych korekt finansowych.

Rozwiązujemy również problemy związane z wnoszeniem środków ochrony prawnej i wykazywaniem zasadności, podjętych w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego decyzji. W szczególności – przygotowujemy projekty stosownych pism oraz proponujemy profesjonalne zastępstwo przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Ponadto przygotowujemy i przeprowadzamy szkolenia składające się z części teoretycznej i praktycznej mające na celu analizę przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i zapoznanie z procesem prawidłowego udzielania zamówień publicznych na przykładzie kazusów, orzeczeń i doktryny.

Od początku…

wspomagamy działania zmierzające do prawidłowego
i rzetelnego udzielania zamówień publicznych
oraz zwiększenia kultury prawnej w tym zakresie…

i traktujemy to jako swoją misję.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do współpracy z

Centrum Doradztwa i Szkoleń
Prawa Zamówień Publicznych s.c..